پشتیبانی و پرسش از کارشناسان
ارتباط 24 ساعته از طریق ایمیل و پیامک
09120125011
مهلت ارسال مقالات : 10 آذر ماه

Article (1)

تاریخ های مهم کنفرانس

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10  آذر  ماه  1401
ثبت نام کامل  (پرداخت خدمات) : 13  آذر  ماه  1401
برگزاری کنفرانس : 17 آذر ماه 1401

سخنرانان کلیدی

Keynote

صدور گواهی چاپی نمایه سازی مقالات پژوهشگران در سیویلیکا

CIVILICA

کمیته علمی همایش

 

updating...

 
 Professor.Seyed Hamid Reza Alavi

Professor

Philosophy of Education,Kerman Shahid Bahonar University,Kerman,Iran

 Professor.Nader Hajloo

Professor

 Department of Psychology,University of Mohaghegh Ardabili,Ardabil,Iran

 Dr.Abbas Gholtash

Associate Professor

in Curriculum Studies,Faculty of Educational Sciences and Psychology,Marvdasht Branch,Islamic Azad University,Marvdasht,Iran

Dr.Seyed Ahmad Hashemi

Associate Professor

Department of Educational Studies,Lamerd Branch,IAU,Lamerd,Iran

Dr.Reza Jafari Harandi

Associate Professor

Department of Educational Sciences,University of Qom,Qom,,Iran

 Dr. Seyyed Abolghasem Seyyedan

Assistant Professor

Department of Psychology and Educational Sciences, Payam Noor university,Iran

 Dr.Habibollah Naderi 

 Assistant Professor

of Psychology, Mazandaran University,Iran

 Dr. Ahmad Reza Kiani

 Assistant Professor

Department of Educational Sciences,University of Mohaghegh Ardabili,Ardabil,Iran

 Dr.Mehdi Rahimi

Assistant Professor

 Faculty of Psychology and Educational Sciences,Department of Educational Sciences,Yazd University,Yazd,Iran

 Dr.Hassan Zarei Mahmoud Abadi

Assistant Professor

 Faculty of Psychology and Educational Sciences,Department of Psychology,Yazd University,Yazd,Iran

 Dr.Sayed Abbas Haghayegh

Assistant Professor

 Faculty of Humanity Sciences,Najafabad branch ,Islamic Azad University,Najafabad ,Iran

Dr. Hassan Abdollah Zadeh

Assistant Professor

 Ph.D. in Psychology, Faculty Member of Payame Noor University

Dr.Sayed Reza Nazari Hashemi

 Assistant Professor

of Educational Sciences and Psychology,Shahid Beheshti University,Tehran,Iran

Dr.Seyyed Ali Marashi

 Assistant Professor

 Department of Clinical Psychology,Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz,Iran

Dr.Kamran Yazdanbakhsh

Assistant Professor

 Psychology,Razi University of Kermanshah,Kermanshah,Iran

Dr. Asghar Zamani

Assistant Professor

 Director,Department of Management,Institute for Research and Planning of Higher Education,Ministry of Science

Dr.Farid Aghajani

Assistant Professor

Sanabad Golbahar Institute of Higher Education

Departmentof Business Management

   Dr. Hadi Ramazanian Fahandari

Assistant Professor

University of Judicial Sciences and Administrative Services

Dr.Soran Rajabi

Associate Professor

 Ph.D in General Psychology  University of Bushehr, Iran

Dr.Soran Rajabi

Assistant Professor

 Educational planning and management,Allameh

Tabatabaei University,Tehran,Iran

Dr.Ali Asgari

Assistant Professor

 Department of Educational Sciences,Birjand University,Birjand,Iran

Dr.Mohammad Ali Mohammadifar

Assistant Professor

 Department of Educational Sciences,Semnan University,Semnan ,Iran

Dr.Loghman Ebrahimi

Assistant Professor

  Department of Psychology,University of Zanjan,Zanjan,Iran

Dr.Alireza Heidarzadegan

Assistant Professor

 Management and Educational Planning,University of Sistan and Baluchestan,Sistan and Baluchestan,Iran

Dr.Saeed Boroomandfar

Assistant Professor

 Educational technology, university of Islamic Azad

Dr.Mohammad Maleki Pouya

Assistant Professor

  Sport physiology Cardiovascular orientation and sports respiration,Islamic Azad university

Dr.Tayebeh Tavasoli

 Assistant Professor

 Department of Educational Sciences,University of Qom,Qom,,Iran

 Dr. Soheila Hashemi

 

 Assistant Professor

of Psychology, Mazandaran University,Iran

 Dr. Fereshteh Baezzat

 Assistant Professor

of Psychology, Mazandaran University,Iran

Professor.Firouzeh Sepehrian Azar

professor

 Department of Psychology,Urmia University,Urmia,Iran 

Dr. Hajar Pasha

Assistant Professor

 Clinical Sciences,Babol University of Medical Sciences,Babol,,Iran

 Dr. Soghra Akbari Chermahini 

Associate Professor

Ph.D. in Cognitive Psychology,Psychology Department,Arak University,Arak,Iran

Dr. Zhaleh Refahi

 Assistant Professor

Faculty of Islamic Azad University of Marvdasht,Iran 

Dr.Afsaneh marziyeh

Assistant Professor

 Educational Psychology,University of Sistan and Baluchestan,Sistan and Baluchestan,Iran

Dr. soheila rostami

Assistant Professor

 Faculty of Literature and Social Sciences,University of Kurdistan,Kurdistan,Iran

Dr.zohreh raessi

Assistant Professor

 Psychology,Faculty of humanities,Najafabad branch,Islamic Azad University ,Najafabad ,Iran

Dr.Leila Safaei Fakhri

Assistant Professor

PhD in Educational Management, Faculty of Islamic Azad University, 

Dr. Sakineh Jafari

Assistant Professor

 Psychology and Educational Sciences,Semnan University,Semnan ,Iran

 روانشناسی و علوم تربیتی دانشي است که به مطالعه رفتار و روان و بازشناسي مباني ، اهداف ،اصول و روش هاي آن مي‌پردازد تا بتواند به ترسيم يک نظام منسجم در روان و تربيت دست يابد ؛ نظامي که به بهترين نحو منافع و مصالح انسان‌ها را فراهم سازد و بدين منظور از يافته‌هاي جامعه شناسي ، اقتصاد ، مديريت و ... نيز بهره مي‌برد .